Chính sách Bảo mật

Chính sách Bảo mật này áp dụng cho trang web của chúng tôi www.productlab.vn, các miền phụ và bất kỳ ứng dụng dựa trên web nào được liên kết (gọi chung là “Trang web”) do ProductLab sở hữu và điều hành. Trong Chính sách Bảo mật này, những cụm từ như “ProductLab”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “chúng tôi” là đang đề cập và nhắc tới Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại K&T.

Bằng cách đăng ký với chúng tôi hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các điều khoản của Chính sách Bảo mật này mà không có giới hạn hoặc mức độ. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Trang web. Mọi truy cập tiếp tục hoặc sử dụng Trang web (dù trong hiện tại hay trong tương lai) sẽ ngụ ý rằng bạn đã chấp nhận các điều khoản của Chính sách Bảo mật này.

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi cam kết duy trì sự tin tưởng của bạn. Theo đó, chúng tôi đã phát triển Chính sách Bảo mật này để bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn


1) Thu thập, Sử dụng và Tiết lộ Thông tin Cá nhân

Trang web này tự động nhận và ghi lại thông tin trên nhật ký máy chủ của chúng tôi từ trình duyệt của bạn, bao gồm địa chỉ IP, thông tin cookie và (các) trang khác. Thông tin này được sử dụng để cải thiện tổng thể trải nghiệm người dùng.

Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân của bạn và / hoặc của bên thứ ba cho chúng tôi, cho dù thông qua Trang web hay không, bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn và / hoặc của bên thứ ba theo Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn đang cung cấp thông tin cá nhân của một bên thứ ba, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đã có được sự đồng ý cần thiết từ bên thứ ba đó. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và / hoặc tiết lộ thông tin cá nhân được cung cấp cho chúng tôi cho các mục đích sau:

a) cung cấp và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào trong các dịch vụ của chúng tôi;

b) quảng cáo và marketing


c) liên hệ với bạn về bất kỳ khiếu nại, phản hồi, truy vấn, yêu cầu, khiếu nại hoặc tranh chấp nào;

d) tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra bất kỳ hoạt động đáng ngờ hoặc bất hợp pháp nào trên Trang web;

e) cho các mục đích quản lý và hành chính nội bộ;

f) khi được yêu cầu bởi bất kỳ hành động, quy chế, luật hoặc quy định, quy tắc, chỉ thị nào, hoặc theo lệnh của cơ quan chính phủ hoặc tòa án hoặc tòa án có thẩm quyền;

g) các mục đích khác được bạn đồng ý mà thông tin cá nhân của bạn được thu thập;

h) bất kỳ mục đích hợp lý nào khác liên quan đến những điều đã nói ở trên.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba mà chúng tôi đã tham gia để cung cấp dịch vụ của chúng tôi để duy trì Trang web này hoặc để bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Trang web cũng như cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để đảm bảo rằng các bên thứ ba đó không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích khác với mục đích mà thông tin cá nhân được cung cấp ban đầu.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng hoặc xử lý thông tin cá nhân của bạn theo các mục đích nêu trên hoặc theo hướng dẫn khác của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không có quyền kiểm soát trực tiếp hoặc quyền sở hữu thông tin cá nhân đó. Vì chúng tôi dựa vào việc bạn cung cấp thông tin cá nhân có liên quan để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn, bạn đồng ý đảm bảo rằng thông tin do bạn cung cấp là chính xác, đầy đủ và cập nhật.

2) Tính bảo mật

Như đã nói rõ ở trên, do tính chất kiểm soát và lưu giữ thông itn, chúng tôi sẽ không tiết lộ cho bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp hoặc công ty bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có thể biết dưới đây và sẽ giữ bí mật hoàn toàn thông tin cá nhân do bạn cung cấp và sẽ không sử dụng hoặc cố gắng sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào như vậy thông tin cá nhân theo bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép của bạn. Những hạn chế này sẽ không còn áp dụng đối với thông tin hoặc kiến ​​thức có thể đi vào miền công cộng không phải là kết quả của bất kỳ hành động hoặc vi phạm Chính sách Bảo mật này của chúng tôi.

 

3) Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Bạn nên thực hiện các bước thích hợp để bảo mật thông tin, phần mềm và thiết bị của mình. Điều này bao gồm xóa cookie và bộ nhớ cache của trình duyệt internet của bạn trước và sau khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên Trang web.

Khi thích hợp, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn chống lại mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi. Tuy nhiên, vì không có việc truyền dữ liệu nào qua internet có thể được đảm bảo là hoàn toàn an toàn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu mà bạn chọn gửi cho chúng tôi dưới dạng điện tử và bạn tự chịu rủi ro khi gửi những thông tin đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về tính bảo mật, tính xác thực, tính toàn vẹn hoặc tính bảo mật của bất kỳ giao dịch nào và các thông tin liên lạc khác được thực hiện thông qua Trang web.


4) Trang web của bên thứ ba

Trang web có thể chứa các liên kết với các trang web internet khác với ác phương thức bảo mật khác nhau. Chính vì vậy, vui lòng đọc chính sách bảo mật của các trang web khác mà bạn truy cập.

5) Sửa đổi

Các điều khoản của Chính sách Bảo mật này có thể được sửa đổi, thay đổi và cập nhật theo thời gian mà không cần thông báo cho bạn. Tất cả các thay đổi sẽ được đăng trên trang này và việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Trang web sau khi những thay đổi đó được đăng sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn với Chính sách Bảo mật đã sửa đổi và tất cả các thay đổi. Do đó, chúng tôi khuyến khích bạn đọc Chính sách Bảo mật này mỗi khi bạn truy cập Trang web này

6) Danh bạ

Nếu bạn có bất kỳ nhận xét, thắc mắc hoặc câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, các chính sách và thông lệ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

contact@productlab.vn
K&T Investment & Trading LLC

Số 17, Ngõ 30, Đường Trần Quý Kiên
Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam


Cập nhật lần cuối: 30/10/2020

Hà Nội, Việt Nam

  • LinkedIn
  • Facebook

©2021 - Product Labs

All rights reserved